UBYTOVACÍ PODMÍNKY

REZERVACE

Objednávky ubytování jsou přijímány e-mailem, SMS (vždy písemnou formou), ubytovatel potvrdí přijetí objednávky písemně (elektronicky). Požadovaný termín ubytování je blokován po dobu 10 dnů. Během této doby je nutné uhradit zálohu ve výši 50% z celkové ceny ubytování a to na účet 1307358052/3030, do poznámky prosím vložte jméno a termín ubytování. O přijetí zálohové platby na účet bude ubytovatel informovat písemně (elektronicky).

Ubytování rezervované  prostřednictvím booking.com či e-chalupy se řídí podmínkami a zvyklostmi těchto zprostředkovatelů.

Uhrazením zálohy, popř. celkové platby za ubytování, zákazník potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s podmínkami ochrany osobních údajů*, kvalitou a rozsahem poskytovaných služeb, jejich cenou a platebními a ubytovacími podmínkami včetně storno poplatků, které jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi ubytovatelem a zákazníkem.

V případě, že záloha nebude uhrazena v uvedeném a dohodnutém termínu, rezervace se automaticky ruší a ubytovatel má právo daný termín obsadit jinými zájemci – zákazník i ubytovatel oznámí případné zrušení rezervace e-mailem.

Zákazník má právo kdykoliv před začátkem pobytu, bez oznámení důvodu, odstoupit od rezervace. Pokud tuto skutečnost oznámí minimálně 20 dní před začátkem pobytu, zaplacená záloha se vrátí v plné výši. V případě, že oznámení o zrušení rezervace bude učiněno v období 19 – 10 dnů před zahájením pobytu, storno poplatek činí 50% z již uhrazené zálohy. Při oznámení v kratším období, tedy 9 a méně dnů před zahájením pobytu, storno poplatek činí 100% z uhrazené zálohy. Za datum stornování rezervace se považuje den doručení e-mailu s oznámením této skutečnosti.

ZAHÁJENÍ UBYTOVÁNÍ

Ubytovatel je povinen na základě rezervace zákazníka ubytovat, a to nejdříve od 14 hodin a nejpozději do 20 hodin (pokud není dohodnuto jinak) v den předem potvrzeného data zahájení ubytování. Prosíme zákazníky, aby sdělili alespoň přibližnou hodinu příjezdu.  

V případě, že zákazník zahájí ubytování po smluveném termínu nebo v nižším počtu osob než bylo objednáno, úhrada za pobyt bude odpovídat částce v potvrzené rezervaci.

Ubytovatel může ubytovat zákazníka, který se prokáže občanským průkazem, platným cestovním pasem nebo jinými doklady totožnosti. Bez poskytnutí těchto dokladů ubytovateli nebude ubytování umožněno (tyto údaje jsou shromažďovány na základě zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích*).

Úhradu za ubytování je možné zaplatit bankovním převodem na účet 1307358036/3030 (do poznámky prosím vložte jméno a termín ubytování), přičemž částka musí být na tomto účtu připsána nejpozději v den zahájení ubytování nebo v hotovosti v den zahájení ubytování proti předání klíčů od objektu (vstupní branka do areálu, vstupní dveře do penzionu a pokoje/apartmánu).

Ubytovatel si vyhrazuje právo požadovat po ubytovaném kauci v částce 2 000 Kč. Kauce je vratná po ukončení pobytu, pokud nebude vyčerpána na úhradu škod a případných pohledávek, které by ubytovateli vůči ubytovanému vznikly. Ubytovaný odpovídá v plném rozsahu za škody, které způsobí v areálu ubytovacího zařízení (exteriér, interiér) včetně škod vzniklých následkem neohlášení závad.

Ubytování je povoleno pouze pro počet osob, který bude předem dohodnut a zaplacen. Toto se vztahuje i na pozemky, které k objektům patří. Pokud zde (objekty a pozemky areálu) bude ubytován větší počet osob bez předešlého ohlášení ubytovateli, má tento právo okamžitě bez náhrady pobyt ukončit.

PRŮBĚH UBYTOVÁNÍ

Host je povinen:

 • svým počínáním v průběhu ubytování předcházet poškození objektu a jeho vybavení, každou způsobenou škodu musí bezodkladně ohlásit a uhradit nejpozději v den odjezdu.
 • chovat se tak, aby předešel vzniku požáru
 • neprovádět zásahy do elektroinstalace či jiných provozních zařízení objektu nebo jimi manipulovat jiným než obvyklým a bezpečným způsobem nebo jinak než v souladu s platnými předpisy
 • nepoužívat vlastní ohřevné elektrospotřebiče, otevřený oheň, plynové vařiče (při porušení této povinnosti bude ubytování okamžitě ukončeno bez náhrady
 • nevstupovat do pokoje ve značně znečištěné obuvi (při vstupu do pokoje se přezout)
 • při odchodu z pokoje zhasnout světla, uzavřít okna, vodovodní uzávěry a uzamknout vstupní dveře do objektu (pokud jsou v době odchodu zamčeny) a do vlastního pokoje
 • dodržovat noční klid od 22 do 7 hodin (v této době je mimo provoz TV v hale)
 • udržovat pořádek, čistotu, odpadky shromažďovat na určeném místě a šetřit vybavení objektu
 • parkovat na předem určených místech (v zimním období není dovoleno parkování vozidel ani pohyb osob pod okrajovými částmi střechy v místech, kde by mohlo pádem sněhu nebo ledu dojít ke škodám na zdraví nebo majetku
 • šetřit vodou a energiemi
 • vrátit zapůjčené předměty (gril, piknikový koš, sportovní náčiní, knihy, společenské hry apod.) na své místo nebo přímo ubytovateli; případná poškození či ztrátu některých komponentů hlásit ubytovateli, aby bylo možné, co nejdříve zjednat nápravu 
 • být ohleduplný k ostatním ubytovaným

V pokojích a v celém objektu je ZÁKAZ KOUŘENÍ (v případě zjištění kouření Vám bude stržena částka 500 Kč z kauce), kouření je dovoleno pouze na místech k tomu určených (venkovní prostor).

Zvířata ubytovaná se svolením ubytovatele se nesmí pohybovat po lůžkovinách. Zákazník odpovídá za úklid všech nečistot po zvířeti jak na pokoji, tak na venkovních pozemcích náležejících k objektu a dbá, aby zvíře neobtěžovalo ostatní ubytované.  

V areálu a objektu se mohou pohybovat pouze hosté, kteří mají zaplacený pobyt. Návštěvy jsou povoleny pouze po dohodě s ubytovatelem.

Vjezd do areálu (brána) je otevřen od 8 do 22 hodin, případný odjezd/příjezd mimo tuto dobu prosím hlaste ubytovateli. 

Z bezpečnostních důvodů ubytovaný nenechává děti bez dozoru. Za případné škody jimi způsobené odpovídá jejich zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba.

V případě ztráty klíčů uhradí host náklady spojené s výměnou klíčové vložky a pořízením potřebného počtu nových klíčů.

Vážíme si prostředí, v kterém žijeme, proto budeme rádi, když se k nám připojíte a budete během svého pobytu třídit odpad.

UKONČENÍ UBYTOVÁNÍ

V den odjezdu je host povinen uvolnit pokoj nejpozději do 10. hodiny (není-li předem dohodnuto jinak) a klíče odevzdat pověřené osobě, která provede zběžnou kontrolu pokoje. Zákazník je povinen při ukončení ubytování pokoj předat v takovém stavu, v jakém jej v době nástupu převzal, včetně zařízení a vybavení pokoje. V případě, že nebudou shledány žádné závady, ubytovatel vrátí kauci v plné výši. 

___________________________________________________________________________________________________

Za úrazy ubytovaných osob, poškození a zničení majetku hostů a za škody způsobené přírodními živly ubytovatel neodpovídá. Ubytování hostů je poskytováno na jejich vlastní zodpovědnost.

V případě hrubého nebo opakovaného porušování podmínek ubytování má ubytovatel právo s okamžitou účinností smlouvu vypovědět a objednatele z ubytování vyloučit bez náhrady.

Ubytovací podmínky jsou závazné pro všechny ubytované osoby. V případě smlouvy o poskytnutí ubytování pro skupinu více osob hromadně, přechází všechna práva, povinnosti i odpovědnost vyplývající ze smlouvy na osobu objednatele.

*OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem nakládání a zpracování Vašich osobních údajů je provozovatel ubytovacího zařízení:
Alena Švehlová, IČ 03306275, kontakt: komtesa-becov@seznam.cz nebo tel. 725 712 362 (dále jen „Správce“).

Shromažďování Vašich osobních údajů je odůvodněno zákonem č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, na jehož základě je nezbytné vést evidenci o každém ubytovaném v tomto rozsahu:

-          jméno a příjmení

-          adresa trvalého pobytu

-          číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu

-          doba ubytování

-          účel pobytu (služební nebo rekreační)

Tyto informace musí být dle zákona archivovány po dobu minimálně 6 let od posledního zápisu v evidenční knize. Tyto údaje jsou poskytovány pouze institucím zmocněným zákonem, nikomu jinému, pokud k tomu neudělíte výslovný souhlas. K automatizovanému zpracování dat nedochází.

Pravidla pro ochranu osobních údajů nestanoví povinnost v tomto případě jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Zároveň není určen žádný zástupce Správce ani žádný další subjekt oprávněný ke zpracování Vašich osobních údajů.

Máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, vznést námitku proti zpracování, jakož i podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že je v nakládání s Vašimi osobními údaji postupováno v rozporu se zákony.